Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania studium wykonalności projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Przeciwdziałania Skutkom Powodzi” planowanego do aplikowania
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020.
Oś priorytetowa: III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Działanie: 3.4 Adaptacja do zmian klimatu
Typ projektu: Rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert – 16 marca 2016 roku do ww. godziny 13.00.