Zapytanie ofertowe – Analiza zagrożenia powodziowego

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i wdrożenie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Przeciwdziałania Skutkom Powodzi w Województwie Zachodniopomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez WOPR WZ poszukuje się wykonawcy usługi: „Analiza zagrożenia powodziowego – wykonanie obliczeń i map do Systemu Wczesnego Ostrzegania przed Powodzią (SWOP) – moduł obliczeń i moduł wizualizacji”

Termin składania ofert: do dnia 26.01.2017 r. do godziny 9:00

Komplet dokumentów należy umieścić w nieprzeźroczystej i podpisanej nazwą zadania kopercie oraz dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście lub pocztą tradycyjną.

Szczegółowe informacje:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1017820