Zamówienie pn.: Dostawa sprzętu specjalistycznego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń podwodnych – sprzęt ratowniczy

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Mobilny zestaw przeciwpowodziowy”. Projekt współfinansowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Przedmiot zapytania:

Dostawa sprzętu i wyposażenia niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych – sprzęt ratowniczy

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin

Specyfikacja i warunki zamówienia do pobrania tutaj