Zmiana terminu – szkolenie KPP w Szczecinie w dniach 13-14; 20-21; 27-28.05.2017 r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SZKOLENIA KPP WOPR Województwa Zachodniopomorskiego będzie organizatorem szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Kurs ten jest niezbędny do uzyskania kwalifikacji ratownika wodnego i podjęcia pracy w podstawowym zespole ratowniczym na kąpielisku lub pływalni. Szkolenie trwające 66 godzin odbędzie się w dniach: 13-14; 20-21; 27-28.05.2017 r.

Szkolenie trwa 66-godzin, muszą je przechodzić ratownicy (niezależnie od posiadanego stopnia WOPR) jeżeli chcą pracować w charakterze ratownika na kąpielisku lub pływalni. Szkolenie odbędzie się w Szczecinie w nowoczesnym centrum szkoleniowym Rescue Lab w dniach 13-14; 20-21; 27-28.05.2017 r. Koszt szkolenia wraz z egzaminem wynosi 600 zł.
Osoby, którym kończy się ważność zaświadczenia KPP mogą podejść do samego egzaminu w dniu 28.05.2017 r.. Koszt egzaminu wynosi 50 zł.
Celem szkolenia jest przygotowanie ratowników WOPR do zdania egzaminu państwowego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskanie tytułu ratownika zgodnie z Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Organizatorem szkolenia jest Zarząd Wojewódzki WOPR
1. Organizacja szkolenia:
– szkolenie odbywa się w trybie stacjonarnym
– liczba godzin szkoleniowych: 66
– egzamin – w zależności od ilości uczestników
2. Kadra kursu :
– Kadra medyczna wyznaczona przez wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie ratownictwa medycznego do nadzoru merytorycznego nad kursem.
Liczba kursantów na jednego instruktora – 6
3. Uczestnicy szkolenia:
– członkowie WOPR, którzy posiadają stopień co najmniej młodszego ratownika WOPR
– członkowie organizacji współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego
4. Wymagania formalne
– ukończone 18 lat,
– ważna legitymacja członka WOPR,
– przesłanie wypełnionego formularz_kpp zgłoszeniowego, na adres: szkolenia@wopr.szczecin.pl
– przesłanie kserokopii legitymacji ratowniczej a dokładnie strony ze zdjęciem i datą wystawienia legitymacji oraz strony ze stopniem Młodszego Ratownika WOPR (skan na adres: szkolenia@wopr.szczecin.pl
– osoby, chcące wziąć udział w recertyfikacji – skan kończącego się zaświadczenia KPP.
5. Wyposażenie indywidualne;

– Dres oraz miękkie obuwie sportowe do ćwiczeń praktycznych

6. Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich zajęć uczestnik szkolenia zostaje dopuszczony do egzaminu teoretycznego. Po zaliczeniu testu teoretycznego uczestnik zostaje dopuszczony do egzaminu praktycznego.

7. Po zdaniu egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu ratownika zgodne z załącznikiem do rozporządzenia. Zaświadczenie jest ważne trzy lata.

8. Termin szkolenia:

13-14; 20-21; 27-28.05.2017 r.

W trybie stacjonarnym szkolenie realizowane jest w godzinach 8.00 – 21.30.

Zajęcia w sobotę trwają od 8.00-21.30

Zajęcia w niedzielę trwają od 8.00-21.00

9. Zgłoszenia:

Zgłoszenia drogą mailową poprzez wysłanie wypełnionego formularz_kpp na adres: szkolenia@wopr.szczecin.pl

10. Koszt szkolenia

Koszt szkolenia, materiałów szkoleniowych, sprzętu szkoleniowego, kadry dydaktycznej oraz egzaminu państwowego wynosi:

• 600,00 zł na osobę płatne przelewem do 4 dnia przed rozpoczęciem szkolenia,

Opłat należy dokonywać na rachunek nr 65124018641111001017008856 Bank Pekao SA VII O/Szczecin – WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin – po uzyskaniu potwierdzenia o wstępnym zakwalifikowaniu się na kurs.

11. Wystawianie rachunków

WOPR Województwa Zachodniopomorskiego nie będąc czynnym płatnikiem podatku VAT wystawia rachunki – na podmiot/osobę który dokonał przelewu.

12. Miejsce szkolenia

Siedziba WOPR WZ – Uniwersytet Szczeciński

ul. Mickiewicza 16A

70-383 Szczecin

12. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat na konto.

13. Ilość miejsc -12 – 18

14. Pytania obowiązujące na egzamin Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Zestaw 238 pytań testowych obowiązujących podczas egzaminu teoretycznego z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy można pobrać ze strony Centrum Egzaminów Lekarskich w Łodzi – kliknij tutaj


ORGANIZATORZY SZKOLENIA ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO NIE PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE OSÓB, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WARUNKÓW FORMALNYCH.