Oświadczenie WOPR WZ dotyczące dyskryminacji wśród Ratowników WOPR

W imieniu WOPR WZ oświadczamy, że wszelkie przejawy dyskryminacji ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, religię, światopogląd, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną uznawane są za niedopuszczalne dla członków organizacji, jaką jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego.  Pragniemy przypomnieć naszym członkom, że jest to organizacja, która za główny cel stawia niesienie pomocy wszystkim osobom znajdującym się w potrzebie, głównie zagrożeniu utraty życia i zdrowia na wodach. Ratownicy swoim wizerunkiem (w tym cywilnym) reprezentują organizację i jej wartości. Wszelkie formy dyskryminacji, nie licujące z wartościami promowanymi przez naszą organizację będą prowadziły do podjęcia kroków przewidzianych zapisami statutowymi oraz prawnymi, mającymi uniemożliwić tego typu zachowania u ratowników WOPR.

W imieniu Zarządu WOPR WZ

Apoloniusz Kurylczyk